Bảng giá mooc xương CIMC 2022 mới nhất

Bảng giá mooc xương CIMC 2022 và giá xe mooc sàn CIMC 2022 đang được Ô Tô Long Biên cập nhật mới nhất

Giá mooc xương CIMC tháng 10/2022

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 10/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 297000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 357000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 352000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 362000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 367000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 357000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 402000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 432000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 9/2022

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 9/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 295000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 355000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 350000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 360000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 365000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 355000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 400000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 430000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 8/2022

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 8/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 293000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 353000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 348000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 358000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 363000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 353000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 398000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 428000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 7/2022

BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 7/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 292000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 352000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 347000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 357000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 362000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 352000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 397000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 427000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 6/2022
BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 6/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 287000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 347000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 342000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 352000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 357000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 347000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 392000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 422000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 5/2022
BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 5/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 282000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 342000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 337000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 347000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 352000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 342000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 387000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 417000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 4/2022
BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 4/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 272000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 332000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 327000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 337000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 342000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 332000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 367000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 397000000 màu xanh
Giá mooc xương CIMC tháng 3/2022
BẢNG GIÁ MOOC THÁNG 3/2022
Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 257000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 317000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 312000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 322000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 327000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 317000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 352000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 382000000 màu xanh
Giá mooc xương CIMC tháng 2/2022

Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 255000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 315000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 310000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 320000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 325000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 315000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 350000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 380000000 màu xanh

Giá mooc xương CIMC tháng 1/2022

 

Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 253000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 313000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 308000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 318000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 323000000 màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 313000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 348000000 màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 378000000 màu xanh


Giá mooc xương 2 trục CIMC 20 feet 228.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11.00R20 288.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh, 8 nhíp, 11R22.5 283.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 40 feet : cổ cò 8 nhíp, 11R22.5 293.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11.00R20 298.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc xương 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, bụng cá, 11R22.5 288.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 40 feet : 12 đinh 8 nhíp, 11.00R20 323.000.000 vnđ màu xanh
Giá mooc sàn 3 trục CIMC 45 feet : 10 đinh 8 nhíp, 11.00R20 353.000.000 vnđ màu xanh

CHÍNH SÁCH
- Chính sách mua hàng - Chính sách thanh toán - Chính sách bảo mật
----
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ LONG BIÊN

-GPDKKD mã số: 0106671551. Nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư. Ngày cấp: 10/03/2015. Địa chỉ: Thôn Thượng, xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
---

-Địa chỉ VPGD + ShoowroomKm4-5 đường Trường Sa, H.Đông Anh, TP.Hà Nội, Việt Nam
-Điện thoại/Fax: 024.3212 7233
-Hotline:             093 610 9899
-Dịch vụ:            093 465 4899
-Website: www.otolongbien.com.vn
-E-Mail: otolongbienhn@gmail.com